Jellefons-leesboek.nl
leesboek 12+ gevolgen van seksueel misbruik.
HOOFDSTUK 36

 

Ze willen beiden een vriendschap, zonder hulp van opa en Bert en Jan, zonder regeltjes van buitenaf.

Zij willen zelf bepalen hoe hun vriendschap eruit gaat zien met alle ups en downs.
Het heeft de nodige moeite gekost om een plaatsverbod voor Bob Hoogendoorn te regelen bij de rechter.
Hij had op de dag van het visvijver-incident aangifte gedaan van geweld door twee pubers.
Hij had de naam van Fons genoemd en de andere jongen zou hij niet kennen…...
De foto's hadden de doorslag gegeven.
Hij was piswoest geweest op iedereen…behalve op zichzelf.
Het is nu meer dan een jaar later. De rechtzaak in hoger beroep tegen Bob Hoogendoorn is voor geweest.
De ouders van Fons en opa van der Donk en de moeder en oma van Jelle hebben besloten om beide jongens tegelijkertijd op de hoogte te brengen. Opa heeft ze allemaal bij hem thuis uitgenodigt.
Hij geeft aan Jelle en aan Fons een afschrift van de uitspraak:
 
 
Bewijsvoering:
 
Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezensverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigeheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.
 
Strafbaarheid van het bewezensverklaarde:
 
Het bewezensverklaarde levert op:
1: Verkrachting
2 primair en 3 primair : feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd.
4: Ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd.
 
Strafbaarheid  van de verdachte :
 
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar. Wel moet de verdachte blijkens het psychologische rapport van drs. De Meyadimaris als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd.
 
Strafmotivering:
 
Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon  en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.
Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich in een kort tijdsbestek seriematig schuldig gemaakt aan een aantal zedendelicten, met een achttal minderjarige jongens. Het gedrag van de verdachte die in contact kwam met de jongens als voetbaltrainer is absoluut niet acceptabel. Verdachte heeft met zijn praktijken op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de jongens, zonder rekening te houden met gevoelens van deze jongens. Het is niet onmogelijk dat zij nog gedurende lange tijd  de psychische gevolgen zullen blijven ondervinden van deze (deels) agressieve praktijken. Behalve op de lichamelijke integriteit heeft de verdachte tevens een grove inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de jongens en hun ouders hadden. Verdachte was als voetbaltrainer binnen een voetbalclub een gezagdragend figuur voor de jongens. Uit de stukken blijkt dat hij zelfs de rol van vertrouwenspersoon voor enkele jongens heeft gespeeld. Verdachte heeft met de thans bewezensverklaarde zedendelicten op ernstige wijze inbreuk gemaakt op dit vertrouwen.
 
Hoewel verdachte niet eerder voor dergelijke feiten is veroordeeld laat de hoogte van de op te leggen straf niet toe dat deze kan worden vervangen door onbetaalde arbeid ten algemenen nutte. Het hof is dan ook van oordeel dat alleen een deels onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf van na te melden duur een passende reactie vormt. Het heeft bij de bepaling van de strafmaat rekening gehouden met de ouderdom van de feiten.
 
De beslissing:
 
Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van
                         22 maanden
Beveelt dat een op 8 maanden groot, bepaald gedeelte  van de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van TWEE JAREN aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.
 
Stelt als bijzondere voorwaarde dat  de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting reclassering Nederland, zolang  die instelling zulks nodig acht.